รับฟังความเห็น ธรรมนูญฯ ภาคเหนือ

สถานที่: 
เชียงใหม่
วัน-เวลา: 
28 พฤศจิกายน 2015