ฟังกันให้รอบด้าน

   รัฐบาลภายใต้การควบคุมอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารงานมาได้ร่วมปี ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยเน้นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเต็มสูบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ การเร่งพัฒนาแหล่งผลิตพลังงาน โครงการคมนาคมเชื่อมต่อทั้งระบบถนน ระบบราง และท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ
 
   ทั้งหมดนี้เป็นเร่งเดินเครื่องประเทศไทยไปสู่การแข่งขันสากล และการเข้าเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน
 
   หากการเดินเครื่องเศรษฐกิจโดยมองข้ามผลกระทบด้านสังคม ชุมชน ชีวิตผู้คนเล็กน้อย สิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลอาจจะตามมา เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเสมอๆ ในอดีต
 
   เสียงท้วงติงจึงเริ่มดังขึ้นๆ แม้บ้านเมืองอยู่ในสภาพการควบคุมด้วยอำนาจพิเศษก็ตาม
 
   การเลือกอย่างหนึ่ง ได้ด้านหนึ่ง ก็เสียด้านหนึ่ง หากไม่ชั่งน้ำหนักให้ดี ไม่แสวงหาจุดสมดุลให้เจอ
 
   แต่คนที่เสีย ด้านที่เสีย มักจะเป็นชุมชน ท้องถิ่น คนเล็ก คนน้อย ที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจต่อรอง ส่วนคนที่ได้มักจะเป็นคนที่ข้างบน คนมีทุน มีอำนาจและโอกาสมากกว่า
 
   การคิดและตัดสินใจจากศูนย์อำนาจที่รวมอยู่ข้างบน จากข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ของฝ่ายทุนธุรกิจโดยขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่สร้างสรร ขาดการเปิดรับข้อมูลที่รอบด้าน ละเลยความสำคัญในมิติอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ มักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดปัญหา อันจะนำไปสู่การเพิ่มความเหลื่อมล้ำ ลดความเป็นธรรม และเกิดความขัดแย้งตามมา
 
   คนไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ ก็เพื่อต้องการให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม เพื่อให้ความขัดแย้งหายไป ให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความปรองดองนั้นเอง
 
   การให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะบนฐานข้อมูลทางวิชาการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคกัน เคารพให้เกียรติ ให้คุณค่า รับฟังกันและกัน จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะ ที่ดี เกิดการยอมรับ เกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ทุกฝ่ายก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
 
   กลไกและเครื่องมือสร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มีอยู่ไม่น้อย ควรถูกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ ได้