ขอบคุณที่ร่วมทางสร้างสุขภาวะดีเพื่อคนไทยทุกคน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

           สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... คอลัมน์คุยกับเลขาธิการ ในนิตยสารสานพลังฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถือเป็นคอลัมน์ฉบับส่งท้ายของผม ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้กล่าว “คำขอบคุณ” พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบนภารกิจสานพลังสร้างสังคมสุขภาวะดี และร่วมไม้ร่วมมือในการฟันฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 จนประเทศไทยผ่านพ้นภัยคุกคามด้านสุขภาพครั้งใหญ่มาได้อย่างเข้มแข็ง

           
ในโอกาสนี้ ผมขอแจ้งข่าวดีเบื้องต้นว่า บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง-รับไม้ต่อในภารกิจที่สำคัญนี้ โดยขณะนี้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ซึ่งมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครจำนวน ๖ ราย ก่อนจะมีมติคัดเลือก ‘นพ.สุเทพ เพชรมาก’ ให้เป็นว่าที่เลขาธิการ คสช. เป็นคนที่ ๔ โดยขั้นตอนต่อไปคือ เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาเห็นชอบ และเสนอนายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งต่อไป

            
สำหรับ ‘นพ.สุเทพ เพชรมาก’ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เขต ๖ และหัวหน้าสำนักตรวจราชการ สธ. อดีตเป็นแพทย์ชนบท ผอ.โรงพยาบาลชุมชน ได้ทำงานคลุกคลีกับประชาชนและภาคีเครือข่ายมาแล้วหลายพื้นที่ และถูกเรียกตัวเข้าส่วนกลางเป็นทีมงานสนับสนุนวิชาการของ  นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สธ. และต่อมาเปลี่ยนเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการ รมว.สธ. สมัย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรี ก่อนจะกลับเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค และเป็นผู้ตรวจราชการฯ เขต ๖, เขต ๑๒ และหัวหน้าสำนักตรวจราชการ จึงเป็นแพทย์ชนบทที่มากประสบการณ์ทั้งด้านพัฒนาชนชท การบริหารราชการ และประสานการเมือง

           
พี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่านครับ ขณะนี้ประเทศไทยแม้การเมืองจะยังไม่ปกตินัก แต่ก็มีความชัดเจนเรื่องการตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภา ซึ่งชัดเจนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย มีมุมมองต่อเรื่องสุขภาพที่ไปไกลมากกว่าแค่มดหมอหยูกยา หรือเรียกได้ว่ามีความพยายามที่จะเดินหน้าไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะดี โดยมีนโยบายเร่งด่วนเรื่องยกระดับ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย เน้นงานสร้างนำซ่อม ตั้งบอร์ดสุขภาพแห่งชาติบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและสาระสำคัญใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่พวกเราดำเนินการกันมาอยู่แล้ว นี่จึงเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำว่า ตลอด ๑๕ ปี ของการมี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ และเส้นทางที่พวกเรากำลังจะมุ่งต่อไปในอนาคต มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ

           
ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ในตำแหน่งเลขาธิการ คสช. ผมได้รับความร่วมมือจากทีมงานในสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทุกระดับทั่วประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ทั้งมิติวิชาการ การจัดทำข้อเสนอ และการออกแบบอนาคตประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ทำให้เสียงประชาชน เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตประเทศไทย  ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย อาทิ เรื่องหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

           
และเพื่อรับกับภารกิจในอนาคต  สช. ยังได้ร่วมกับภาคีหน่วยงานยุทธศาสตร์และพื้นที่ จัดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ (คนส.) ซึ่งจะเป็นพัฒนาศักยภาพคนทำงานกลุ่มใหม่ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายปี โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรมาจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจที่ทำงานด้านสังคม ภาควิชาการ และคนทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมมาระดับหนึ่งแล้ว

           
และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ บทเรียนรู้ที่ได้รับจากการรวมพลังในการรับมือกับภัยคุกคามสุขภาพจากโควิด-19 ซึ่งเริ่มระบาด มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อเนื่องถึงสิ้นปี ๒๕๖๕ รวมเวลากว่า ๓ ปี ซึ่งนอกจากมีผลต่อระบบสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง โดย สช. ได้สานพลังการทำงานกับภาคียุทธศาสตร์และหน่วยงานด้านนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๒๖ องค์กร ขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19” โดยความเห็นชอบของ คสช. เพื่อให้เกิดมาตรการหรือข้อตกลงหรือธรรมนูญสู้ภัยโควิดของประชาชน ไปหนุนเสริมมาตรการหลักของรัฐในการร่วมแก้ไขปัญหาและรับมือกับโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ให้ครอบคลุมตำบลหรือพื้นที่ทั่วประเทศ บทเรียนรู้ที่ได้นี้ถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับความรู้ของนานาประเทศ  เป็นชุดความรู้ใช้ในการรับมือกับโรคระบาดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

           พี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่านครับ สุดท้ายนี้ผมคงต้องกล่าว “คำขอบคุณ” ทุกท่านอีกครั้ง และขอฝาก นพ.สุเทพ เพชรมาก’ ว่าที่เลขาธิการ คสช. คนใหม่ ไว้กับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกระดับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจต่อครับ และขออวยพรให้ทุกท่านมีแรงกายแรงใจในการทำงาน ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและก่อกำเนิดเป็นกุศลที่แผ่ไพศาลไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศต่อไปครับ … สวัสดีครับ

 

รูปภาพ