สร้างความเป็นธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Workshop “ร่วมออกแบบ...ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนรุ่นต่อไป

สช.ระดม “เครือข่ายคนรุ่นต่อไป” ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ หนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15-16 บนพื้นฐานการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง-บทบาทจากแต่ละเครือข่าย ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ในสังคม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เข็มทิศกำหนดอนาคตนโยบาย-ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

สช.พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมเปิดฉากเวที “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” ให้ความเห็น-ข้อเสนอต่อเนื้อหา “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” วางเข็มทิศกำหนดอนาคตนโยบาย-ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ พร้อมสร้างพันธสัญญาในการขับเคลื่อน

ทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมสะท้อน-ให้มุมมองการแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพ หลังไทยต้องพึ่งพิงแรงงานเพื่อนบ้าน แต่เต็มไปด้วยข้อจำกัดการเข้าถึงบริการสุขภาพ-หลักประกันของกลุ่มแรงงาน เร่งยกระดับสู่นโยบายระดับชาติเพื่อสางปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ระบบสุขภาพของไทยเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีคำตอบ

          พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ได้ปิดม่านลงไปแล้วอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางการมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดงาน โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากหน่วย องค์กร และผู้แทนของกลุ่มประชาชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 3 พันคน ได้ให้ฉันทมติใน 3 ระเบียบวาระ พร้อมกับ “ให้ถ้อยแถลง เป็นพันธะสัญญา” ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ให้เกิดรูปธรรมอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Subscribe to สร้างความเป็นธรรม