การมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.-สธ. ถอดบทเรียน ‘การมีส่วนร่วมสังคม’ ชักชวนภาคีจัดทำ ‘แนวทาง-ข้อเสนอ’ พัฒนาเอกสารเข้าวงถก ‘สมัชชาอนามัยโลก’

สช.-สธ.จัดวงประชุมยกระดับ “การมีส่วนร่วมของสังคม” เพื่อสุขภาวะ ระดมภาคีหลากภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์กลไก-ปัจจัยพัฒนาการมีส่วนร่วมในประเทศไทย พร้อมนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาระเบียบวาระ “สมัชชาอนามัยโลก” มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ

สช.ผนึก TCELS ถอดบทเรียน ‘โควิด-19’ สกัดองค์ความรู้ ‘นวัตกรรมสังคม’ จัดทำ ‘คู่มือเฝ้าระวังภัยฉุกเฉิน’ รับมือวิกฤตสุขภาพระลอกใหม่

สช.ผนึก TCELS จับมือภาคีเครือข่ายกว่า 600 คน ร่วมเวทีถอดบทเรียนการฝ่าฟันวิกฤตสุขภาพจากการระบาดโควิด-19 ภายใต้นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากหลายพื้นที่ วางเป้าสังเคราะห์สู่การออกแบบคู่มือ แนวทางวางแผน-รับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ “ชุมชน” เป็นฐานสำคัญ

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มภาคียุทธศาสตร์-เจ้าภาพหลัก ต่อ “ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” ร่วมวางกรอบการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศในอีก 5 ปี เป็นเครื่องมือนำไปใช้ประโยชน์-ขับเคลื่อนของทุกฝ่ายได้จริง พร้อมรับฟังความเห็นต่อเนื่องอีก 3 เวที ก่อนนำเข้าเวที “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” วันที่ 25 เม.ย.นี้ เพื่อสร้างพันธสัญญาขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

นโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.

สช. ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์, กขป.เขตพื้นที่ 3, สาธารณสุขนครสวรรค์, และ สปสช เขต 3 จัดเสวนานโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่

การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิกฤตสุขภาพ มุ่งแผนการสื่อสารที่เป็นระบบเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน

240 ภาคีเครือข่ายในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ร่วมถอดบทเรียนความสับสนในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในระเบียบวาระ “การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ”จากนั้นจะเสนอให้ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14”เคาะเป็นนโยบายสาธารณะฯ

Subscribe to การมีส่วนร่วม