ลพบุรีเมืองแห่งความสุข ขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัย 5 ตำบลต้นแบบสู่แผนพัฒนาจังหวัด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

18 มิ.ย. 67 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรีเมืองน่าอยู่ ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข ที่ให้ความสำคัญคนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเกิดความร่วมมือในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมสูงวัยในระดับตำบล ระดับอำเภอ และจังหวัดลพบุรี

โดยการจัดงานร่วมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารท้องถิ่น ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผอ.รพ.สต. และประธาน อสม.ตำบล จาก อปท.ต้นแบบ 5 แห่ง 1) อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล ทต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง 2) อบต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ 3) อบต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล 4) อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล และ 5) อบต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคมและหน่วยงานจังหวัดประกอบด้วย ผู้แทนอบจ. ผู้แทนพมจ. ,พชอ.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 35 คน

 

2

นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ และนางสาวอภิลภัสร์ เดชกมล ผู้แทนสช.ร่วมวางกระบวนการเรียนรู้กับคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี โดยมีการทบทวนบทเรียนจากข้อมูลจังหวัดที่ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพวันที่ 24 ก.ค.2566 ที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนและนำธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประกาศร่วมกัน จากการอ้างอิง 4 กระบวนการ 9 ขั้นตอน ในการทำธรรมนูญจึงเกิดการแลกเปลี่ยนในพื้นที่ ได้แก่ (ธง)ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลท่ามะนาว (ประกาศ วันที่ 31 ส.ค. 2565) เกิดการสนับสนุนจากอบต.ท่ามะนาวในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน สอดคล้องกับหมวดส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนาคน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนตำบลท่ามะนาว มีการส่งเสริมกลุ่มบุคคลและกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพเพิ่มทักษะ เพื่อ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ความรุนแรง และป้องกันปัญหาทางสังคม

 

3

 

ช่วงท้าย อาจาย์กาสัก เต๊ะขันหมาก กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 4 แลกเปลี่ยนหลักการและคุณค่าสำคัญของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ที่เน้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการอาศัยพลังของ 3 ภาคส่วนที่เป็นพลังปัญญา ซึ่งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จะนำเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี “ ลพบุรีเมืองแห่งความสุข: พร้อมรับสังคมสูงวัย” ต่อไป

 

4

 

5

 

6

 

รูปภาพ