สานพลังภาคีเครือข่าย “มีนบุรี” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

สช. สานพลังภาคีเครือข่าย “มีนบุรี” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ตั้งคำมั่นสัญญา “ชุมชนล้อมรักษ์” เปิดรับฟังความคิดเห็น และสถานการณ์ 2 ชุมชนนำร่อง

12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี (ประธานมูลนิธิร่มไทร) เป็นประธาน จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และสถานการณ์ 2 ชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนซอยเกษมสุข (ข้างวัดแสนสุข) และชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก)

 

4

สช. โดย ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง (ศสม.) สนับสนุนการดำเนินการคณะทำงานงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเขตมีนบุรี ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมกัน “แลกเปลี่ยนทุกข์สุข แบ่งปันเสียงสะท้อน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” และ ลงนามตั้งคำมั่นสัญญา “ชุมชนล้อมรักษ์”

 

5

 

มีการแบ่งประเด็นการทำงาน 4 ประเด็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 2 ชุมชนนำร่อง โดยเน้นเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากเป้าหมายการขับเคลื่อนจะดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งสามารถสรุปทั้ง 2 ชุมชนได้ ดังนี้

ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหากาาจัดการขยะ และกายภาพชุมชน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เน่าเสีย ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง และจัดให้มีการปรับปรุงถนน ทางม้าลาย มีลูกระนาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน

ด้านสุขภาพ

ต้องการสถานพยาบาลใกล้บ้าน การตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี พื้นที่สาธารณะสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการนวดแผนไทย กายภาพบำบัด การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ด้านสังคม ยาเสพติด และอบายมุข

ต้องการให้มีการจัดการพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาควบคุม ลดปัญหายาเสพติด ของมึนเมา ลดการทะเลาะวิวาทในชุมชน และปัญหาจิตเวชในชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

ต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ และส่งเสริมอาชีพ เช่น ตัดผม พับดอกไม้ งานเย็บปักถักร้อย ปักเลื่อม และงานรับทำอาหารว่างในงานสำคัญของชุมชน เป็นต้น

2

 

3

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และศูนย์วิขาการสุขภาวะเขตเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะทำงานด้านการติดตามและเมินผล จะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและสถานการณ์ชุมชนจาก 2 ชุมชนนำร่อง ไปวางแผนแนวทาง วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) โครงการชุมชนล้อมรักษ์ พัฒนา 2 ชุมชนนำร่อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชน ต่อไป

 

รูปภาพ