“พระแข็งแรง สร้างสุขภาวะชุมชน บนวิถีธรรม” ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567   องค์กรสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ราชการ จังหวัดสุโขทัย โดย คณะสงฆ์ จ.สุโขทัย เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก จ.สุโขทัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.สุโขทัย และภาคีเครือข่ายภาควิชาการ เอกชน จ.สุโขทัย ร่วมกับ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากภาคเหนือ เครือข่ายวัดสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน น่าน พะเยา ตาก อุตรดิตถ์  เชียงใหม่ สุโขทัย)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก จัดพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสุโขทัย และประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดปลอดบุหรี่และเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ภาคเหนือ”  ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย
 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


โดยหลังจากพิธีเปิดซึ่งมี พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยประธาน  ได้มีการจัดพิธีลงนาม/ปวารณา ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสุโขทัย  และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลังขับเคลื่อนมติมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และวัดส่งเสริมสุขภาพ พระคิลานุปัฏฐาก กุฎีชีวาภิบาล ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายสงฆ์ ได้แก่  พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย  พระศรีวชิรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย  พระครูวิชัยคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าคณะอาเภอ ทั้ง ๙ อาเภอ พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. ผู้อานวยการส่วนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตเชียงใหม่/กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโพธิยาลัย พระครูสุมนฑ์ธรรมดา,ผศ.ดร. ประธานฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย /โครงการบวชสร้างสุขจังหวัดสโขทัย และฝ่ายฆาราวาส โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  แพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.สุโขทัย
 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล


หลังจากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเดินชมนิทรรศการจุดต่างๆ ภายใต้ประเด็น “การขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ประเด็น วัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก  วัดปลอดบุหรี่  บวชสร้างสุขและกองบุญสวัสดิการสังฆะเพื่อสังคม และการดูแลสุขภาพระยะสุดท้าย (กุฎีชีวาภิบาล)  และร่วมเวทีสานเสวนา เรื่อง แนวทางการบูรณาการกุฏิชีวาภิบาล และการขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติสู่ธรรมนูญพระสงฆ์จังหวัดสุโขทัย “การขับเคลื่อนวัดปลอดบุหรี่ และเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหา” ร่วมกัน
 

สมศักดิ์ เทพสุทิน

 

รูปภาพ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ