ขบวนธรรมยาตรา มาฆบูชา ประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา “ถวายเป็นพุทธบูชา” ด้วยพลังศรัทธา บนเส้นทางการเดินธรรมยาตรา บนหนทางแห่งธรรมภาวนาเพื่อสุขภาวะพระสงฆ์ไทย” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งขาติ ร่วมประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา 2567 ภายใต้ มติมหาเถรสมาคมสานพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  และแนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า วัดส่งเสริมสุขภาพ พระคิลานุปัฏฐาก กุฎีชีวาภิบาล
 

อภิชาติ รอดสม


ด้วยพลังภาคีเครือข่าย กว่า1250 รูป/คน ประกอบด้วย
- คณะสงฆ์ภาค 6 
- คณะสงฆ์ภาค 7 
- คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
- เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ภาคเหนือ
- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่1
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-
 กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย 
- ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตแพร่, วิทยาเขตพะเยา, วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน, วิทยาลัยสงฆ์น่าน,วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
- เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา เขต 6 
- โรงพยาบาลแพร่
- วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีแพร่
- สมาชิกผู้แทนราษฎร จ.แพร่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- ภิกษุณี สามเณรี
 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


ธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์ล้านนา ใช้หลักการสำคัญ คือ “ทางธรรมนำทางโลก” จะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ในระดับพื้นที่ภาคเหนือ   มีหลักปฏิบัติประกอบด้วย 5 หมวด 33 ข้อ คือ หมวดที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักและเจตนารมณ์ ของธรรมนูญ  หมวดที่ 2 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัย  หมวดที่ 3 ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย   หมวดที่ 4 บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมล้านนา  และหมวดที่ 5 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ล้านนาสู่การปฏิบัติ
 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


ภายในเงานเวทีสานนา เรื่อง แนวทารบูรณการุฏิชีวาภิบาล และขับเลืนธรรมนูญระสฆ์ห่งชาติสู่รรมนูขภาะพสงฆ์ล้านนาโดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

พระโกศัยเจติยารักษ์.ดร.   รองเจ้าคณจังหวัดแร่
พระครูสุหิเชียร คุธมฺโม,ดร. ประธานกงบญสัสดิกรสังฆื่สัคม
พระนุัต ิตเโธ เลขานุการเข่าคิลานุปัฐาก เขต 1
ผศ.ดร.สพร ปินะธานมูลนิินิาราม ผู้แทนคณสงฆ์ภิกุณี
พระิสทธิ์ ิสิทโธ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการส่นสนับสนุวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกณราชิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ,กรรกาและเลขานการมูลนิธิโธิยาลัย

 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการกรารสุขแห่งชาติ นายแพท์สรรณ พ็ชรรุ่ง นายแพย์สาธารณสขจังหวัร่ ผู้อำนวยการสำนักานพุทธศาสนาจังหัดแร่ แพทญินงนุช ภัทนันตนพ ผู้อำนวยการศูนยนามยที่ 1ียงใหม่ แพทญิวลัรัต์ ไชยฟู ผู้อำนวยกาสำนังานลักกันุขาพแ่งชาติ เขต 1 นายสุย์ สบัติ รอนคณะกรรการเตสุขภื่ชาชนเขื้นที่  1

หลังจากนั้นพิธีเปิดการประชุมโดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ปฏิบติหน้า ที่แทน เจ้า คณะภาค 6 ประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ทนรัฐมนตรีว่าการทรวงสาารณสุข ประธานฝ่ายฆราวาส
 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์


และปิดท้ายด้วยพิธีลงน/ปวารา ปรมนูญสุขภาะพระสงฆ์ล้านนา สานลังขับเคลืนมตมหาเถสมาคม เรื่ง แนทาการปฏิบัติการจัดงานบุปลดเหล้าปลดบุหรี่ แลบุหรี่้า ละวัด่งเสริมสุขภาพ พคิานุปัฐาก กุฎีชีวาภิบาลภายใต้ธรรมนูญสุขภาะสงฆ์ล้านนา โดย

พระราชเขากร เจ้าจััดแร่
พระโกศัยเจติยารักษ์.ดร.   รองเจ้าคณจังหวัดแร่
พระครูสิริบรมธาตุพิทัษ์,ผ.ดร. รอธิการบดี วิทยาเชียงใหม่
พระเมธีวิร, ร.ดร. รอธิการบดีวิทยาขตพะเยา
พระพุธิญาณมุนี ผูำนวยารวิทยาลัยงฆ์เชียงราย
พระชานันทุนี,   รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นรน่
พระครูสิริสุตานุยุต,ร.ด. ผู้อำนวยการวิทยาัยสงฆ์ลูน
พระหานพล สุณฺเมธี ผู้อำนวยการวิทยาัยสงฆ์ลำาง
พระครูสุหิเชียร คุธมฺโม,ดร. ประธานกงบญสัสดิกรสังฆื่สัคม
พระวิสทธิ์ ิสิทฺโธ,ผศ.ดร. กรรมและเลขานกามูนิธิโธิยาลัย
พระครูุเทนปัญารังธานเครือข่าคิลานุปัฐาก เขต 1
ภิกษุณีพรทิพ์ สัทธาสิริ (น่คำ) ประธานิกุณีสงฆอารามภิกษุีนิาราม
.นพ.เชิดชัย ตันติิริทร์ ผู้่วยรัมนตรีประจำกรทรงสาารณสุปฏิบัติหน้าที่แทรัฐมนตรีว่าารกทรวงสาารณสุข
รองผู้่าราชการจังหวัดแร่
นายแพท์ทศพร เสรีรักษ์ รรธดิฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎจังวัดแร่
นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการกรารสุขแห่งชาติ
นายแพท์สรรณ พ็ชรรุ่ง นายแพย์สาธารณสขจังหวัร่
ผู้อำนวยการสำนักานพุทธศาสนาจังหัดแร่
แพทญินงนุช ภัทนันตนพ ผู้อำนวยการศูนยนามยที่ 1 เียงใหม่

แพทญิวลัรัต์ ไชยฟู ผู้อำนวยกาสำนังานลักกันุขาพแ่งชาติ เขต 1 
นายสุย์ สบัติ รอนคณะกรรการเตสุขภื่ชาชนเขื้นที่ 1

 

รูปภาพ