สช. ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ในการส่งเสริมกระบวนการนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา ยึดมั่นในสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อน

1.นโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ขององค์กร และยึดมั่นในสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรม องค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

2.เจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ

3.เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน สช. จะพัฒนาและดำเนินการ สานพลังภายใน สานพลังภายนอก และสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมทั้งปฏิบัติตามธรรมนูญคนสุชน และเสริมสร้างค่านิยมหลัก 6 ประการอย่างจริงจัง ได้แก่ 1) การทำงานแบบสานพลัง มีกลยุทธ์ 2) การทำงานเป็นทีม 3) มีจิตบริการ สื่อสารสังคม 4) มีความซื่อตรงเที่ยงธรรม 5) พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ มีวิชชา และ 6) ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง โดยค่านิยมองค์กรนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. มีส่วนร่วม และถือปฏิบัติจนเกิดเป็น วัฒนธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และดีงามของ องค์กร อันจะนำไปสู่การมีสังคมที่ดี สังคมที่มีคุณธรรม
 

รูปภาพ
ประกาศเจตนารมณ์