เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาคเหนือตอนบน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้านพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาคเหนือตอนบน นำโดยม.เชียงใหม่ และม.ราชภัฎเชียงใหม่ จัดอบรมสำหรับนักวิชาการ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ปี 2566 
 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ


เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากเครือข่ายภาคเหนือตอนบน และนักวิชาการจากภาคอื่นๆที่สนใจพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และพยาบาล จำนวนกว่า 40 ท่าน 
การอบรมในครั้งนี้เน้นเนื้อหาวิชาการด้าน #การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาทางวิชาการ และนำไปขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ เนื้อหาอบรมประกอบด้วย ที่มา แนวคิด ปัจจัยกำหนดสุขภาพ หลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทั้ง 6 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน อาทิ เครื่องมือทางสังคม เครื่องมือทางวิทยาศาตร์ เครื่องมือทางระบาดวิทยา และการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (ภาพอนาคต)
 

HIA


ภายหลังจากนี้จะมีอารอบรมในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำเสนอโจทย์หรือกรณีที่จะนำการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้อีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2566
 

HIA

 

HIA

 

 

รูปภาพ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ