การประกวด Graphic Design งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 *ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
NHA15


เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มิ.ย. 2565 โดยสามารถส่งผลงานทาง https://forms.gle/n3LUdc5DC4F73bUz8

คุณสมบัติผู้สมัคร เยาวชนและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศและการศึกษา

ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop “การออกแบบกราฟฟิกระดับมืออาชีพ”  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะได้ทำความรู้ความเข้าใจกับเนื้อหาธีมงาน และหลักการออกแบบจากวิทยากรมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30- 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคลิก https://forms.gle/XCeXGGr1AyYr4RZS7

โจทย์และธีมการประกวดออกแบบกราฟิกคือ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวังอนาคตประเทศไทย”

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดส่งผลงานออกแบบกราฟิก ขนาด A4 ทั้งไฟล์แนวตั้งและแนวนอน (รวม 2 ไฟล์) สำหรับใช้สื่อความหมายถึงธีมงาน (Theme) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวังอนาคตประเทศไทย”

องค์ประกอบหลักที่ต้องมีในผลงานคือ
1. โลโก้ 2 โลโก้ คือ โลโก้สมัชชาสุขภาพ และโลโก้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (โหลดได้ที่นี่)
2. ข้อความ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวัง อนาคตประเทศไทย”
3. ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์กราฟิก สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายตามธีมงานได้ตามความเหมาะสมและสวยงาม

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไฟล์ Jpeg ขนาด A4 จำนวน 2 ไฟล์ (แนวตั้งและแนวนอน) ความละเอียด 300dpi *** ทุกผลงานออกแบบโดยใช้ Vector แต่นำส่งไฟล์ .ai เฉพาะผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น ***

ดูตัวอย่างผลงานจากงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14  https://www.facebook.com/NHCO.thai/posts/

ประเภทรางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น  75,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่สาม เงินรางวัล 10,000 บาท
-รางวัล Popular Vote จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท
*ผู้ชนะการประกวดทุกประเภทรางวัล และผู้ร่วมประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

กติกาและการตัดสินการประกวด

1. ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการออกแบบด้วยตนเองในทุกองค์ประกอบ ไม่ใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือข้อความที่จัดทำโดยบุคคลหรือองค์กรอื่น หากพบว่าผลงานมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอกหรือผลิตซ้ำ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที และหากพบภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลนั้น ละเมิดกฎหมาย ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี

2. รางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดไลค์ในเฟซบุ๊ก รวมสูงสุดจำนวน 5 ผลงาน โดยทุกผลงานที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องถูกต้องตามคุณสมบัติและกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น

4. ผู้ชนะการประกวดจะไม่ได้รับรางวัล หากไม่ส่งผลงานในรูปแบบ Vector ก่อนการประกาศผลรางวัล

5. ลิขสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลประกวดเป็นของเวทีการประกวด

6. การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 15 ก.ค.2565 ทางเฟซบุ๊กเพจ สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NHCO.thai

ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ตอบแบบสอบถามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการทางอีเมลที่ทีมงานจัดส่งให้

ทำความรู้จักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกันก่อนเบื้องต้น

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คืออะไร

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”* เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ/การเมือง ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับชาติสู่พื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างสุขภาวะของประชาชน ครอบคลุมทั้งสุขภาพ กาย จิต สังคม และปัญญาอย่างเป็นองค์รวม นโยบายสารธารณะจึงไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องสาธารณะที่ทุกคนและหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้ ที่ผ่านมามีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว 14 ครั้ง (พ.ศ. 2551-2564)

ลักษณะเด่น/บุคลิกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นพื้นที่กลางของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และคำนึงถึงคุณค่าในทุกมิติ เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะของประชาชน โดยไม่จำกัดเพียงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ และการสาธารณสุขเท่านั้น

Theme การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

“ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาส และความหวังอนาคตประเทศไทย”

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (health equity) หมายถึง การไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคม ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ(social determinants of health) อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาพื้นฐานไปสู่อนาคตของสังคมไทยสู่คนรุ่นต่อไปด้วยโอกาสและความหวัง
 

์NHA15

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพ