MOU การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

6 มิถุนายน 65  นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

ปรีดา แต้อารักษ์


โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยฤทธิ์ ศิลาเด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายกาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมการลงนาม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อีก 15 หน่วยงาน ร่วมปักธงสร้างจุดมุ่งหมายให้เป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ
 

อุดม เพชรคุต


และการบรูณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 มิติ คือ มิติสังคม, มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม, มิติสันติภาพและสถาบัน, มิติหุ้นส่วนการพัฒนา

ทั้งนี้นอกจากMOU แล้วได้มีแนวทางดำเนินงานร่วมกัน 4 ข้อ

1.ด้านพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ พร้อมมีความรอบรู้ด้านสื่อ สร้างความตระหนักและการรับรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อ

2.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ เครื่องมือ และหลักสูตร ที่นำไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา

3. ด้านการพัฒนาระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์แบบบูรณากร

4.ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี

ที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุน และจัดกิจกรรมสื่อที่ปลอดภัยสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

 

รูปภาพ
รู้เท่าทันสื่อ
หมวดหมู่ข่าว