จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมขับเคลื่อนมติการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด


นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  เลขาธิการคสช., นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคสช., นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานกขป.7, นายจารึก ไชยรักษ์ ผอ.สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ พร้อมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าพบ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
 

นายภูสิต สมจิตต์


ที่ประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาคีต่างๆ ท้องถิ่นจังหวัด,สสจ.ร้อยเอ็ด,  ประธานหอการค้าจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, วัฒนธรรมจังหวัด, ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, สื่อมวลชวนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ในพื้นที่
 

สุทธินันท์ บุญมี


ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันในเรื่องกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพร้อมที่จะยกระดับกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ให้เป็นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของจังหวัดต่อไป

ที่ประชุมยังได้รับทราบการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ โดยมีดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนและอนุกรรมการการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์นำเสนอความเป็นมาและแผนงานขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานตามมติครม.เรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


กลุ่มมติที่เกี่ยวข้องเด็กเยาวชนกับสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย

มติที่ 1.9 ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กและเยาวชนและครอบครัว 
มติที่ 5.9 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชม.กรณีเด็กไทยกับไอที
มติที่ 7.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
มติที่ 11.2 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด