เตรียมพบกับการ kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1-13 (ชุดที่ 2) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

11 สิงหาคม 2564 
เตรียมพบกับการ kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 1-13  (ชุดที่ 2) 
"เวทีกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน และการประชุมนัดแรกของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน"

ร่วมวงเสวนา แนวทางและประเด็นขับเคลื่อนในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ 
กับเนื้อหาที่น่าใจ อาทิ 
"บทบาทคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)   กับวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่" 
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

4 ปี กขป. ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาชนได้อะไร  
โดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "เหลียวหลังและแลหน้า กับภารกิจที่ท้าทาย กขป.ชุดใหม่
โดย 
1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กขป. เขตพื้นที่ 10
2. ดร.ปรเมษฐ์ จินา กขป. เขตพื้นที่ 11
3. นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค กขป. เขตพื้นที่ 13
4. นายชาคริต โภชะเรือง เลขานุการที่เป็นผู้แทนจาก สช. เขตพื้นที่ 12
ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แลกเปลี่ยนพันธสัญญา “ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภารกิจ กขป.”
โดย  
1. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หรือผู้แทน 
2. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือผู้แทน 
3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือผู้แทน 
4. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือผู้แทน 
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
ดำเนินรายการ โดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10

 

กำหนดการงานกขป.       FB Live NHCO        zoom 
 

รู้จัก กขป.   <<< Click<<<

 

poster-kick-off

 

poster-kick-off-02

 

 

รูปภาพ
kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน2