นโยบายสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ..

     พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 กรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ปัญญาสำคัญกว่าอำนาจ

     ...เป็นต้น มีข้อดีที่ทำให้เกิด เอกภาพทางนโยบาย สั่งการได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาติดขัดบางอย่างได้ดี แต่ใน ขณะเดียวกันก็อาจเกิดการใช้อำนาจรวมศูนย์มากเกินไป ถ้านำไปใช้กับงานบางสาขาอย่างไม่เหมาะสม งานในสาขาสุขภาพก็เกิดความพยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขระดับชาติ (National Health Authority หรือ National Health Policy Board) ด้วยมองว่าการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพมีอยู่ในส่วน...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

7องค์กรสุขภาพเดินหน้าบูรณาการนโยบายสุขภาพ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพ (7 ส.) ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คสช. ได้พิจารณาให้ หยิบยกประเด็น “สุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้นมาเป็น ๑ ใน ๔ เรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยผลักดันให้ มีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูง อายุแล้ว และจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) จึงจำเป็น ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนรองรับให้ดี 

Subscribe to นโยบายสุขภาพ