การรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 กรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยไม่ได้มีการ แจกร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ล่วงหน้าให้ผู้ที่ สนใจเข้าร่วมสัมมนา ได้มีเวลาศึกษาหรือพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่ได้แจกร่างพ.ร.บ.นี้ในที่ประชุม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (667)

รูปภาพ
เอกสารแนบ