ประเมินผลกระทบสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ขานรับ HIA ฉบับใหม่ สช. วางกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

   สช. เริ่มขับเคลื่อนประกาศ HIA ฉบับใหม่ มุ่งเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะได้มากขึ้น สตาร์ทอัพจากโครงการก่อสร้างท่าเรือริมแม่น้ำบางปะกง พร้อมดำเนินการเชิงรุกให้ทุกหน่วยงานประยุกต์ใช้เพื่อก้าวไปสู่ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” มั่นใจช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง “สตาร์ทอัพ ประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย” เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โถงหน้าห้องประชุมสานใจ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

สช.ระดมเครือข่ายผ่านกลไก'ประเมินผลกระทบ'

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน เรื่อง การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนาน หัวข้อ การประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายหลังจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพของอาเซียนปี 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ท้องถิ่นปริทรรศน์: โรงไฟฟ้าชีวมวล: ปัญหาที่ยังไม่แก้ไข

     สมพันธ์ เตชะอธิก การใช้เทคโนโลยีที่คิดว่าจะสะอาดไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน แต่เมื่อเกิดโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขึ้นจริงกลับส่งผลกระทบในทางเลวร้ายมากขึ้นๆ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ได้เขียนรายงานผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ ไว้ว่าเมื่อย้อนเวลาไป เมื่อปี 2550 ที่โรงไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ได้เปิดเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้า เป็นโรงแรกในจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งของประเทศพร้อมๆ กับความ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to ประเมินผลกระทบสุขภาพ