บ้านเมือง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

อภัยภูเบศรเสนอขอภาคีร่วมสร้างเมืองสมุนไพร

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศรมาตรฐานจีเอ็มพี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เปลี่ยนโลกออนไลน์

     น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวที เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ โดยมี รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อ.พิเศษคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ กก.สภาการพยาบาล น.พ.วิทวัส ศิริประชัย, น.พ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ส่งเสริมชุมชนพัฒนา ระบบอาหารปลอดภัย

     ไม่ได้หมายถึงแค่ความปลอดภัยต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่ ครั้งที่ 2 ตอน: ระบบอาหารชุมชน มั่นคง ปลอดภัยว่า อาหาร และการเกษตร เป็นหนึ่งภารกิจโดยตรงของ สสส....อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

Subscribe to บ้านเมือง