ประกาศ รายชื่อนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ (๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในหมวด ๒ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยประกาศไว้ ณ สำนักงาน เว็บไซต์สำนักงาน และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
การตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้น นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๕ (๒)

   รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ