TOR และราคากลาง งานจ้างโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการจัดทำข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรของ สช. ด้วยวิธีตกลงราคา 20/06/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการจัดทำข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรของ สช.โดยวิธีตกลงราคา เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ