ประกาศผล การคัดเลือกพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณากลั่นกรองแล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ