สมัชชาสุขภาพฯ ย้ำ 5 วาระเร่งด่วนคุกคามสุขภาพคนไทย หวังใช้เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เตรียมเคลื่อน 5 วาระสุขภาพที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทย เร่งผลักดันทุกภาคส่วนร่วมมือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
 
   เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 มีระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การประชุม 5 ระเบียบวาระ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนไทยอยู่ในเวลานี้ ประกอบด้วย 1) วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ 2) สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา 3) ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 4) นโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ และ 5) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นมติเดิมที่เคยผ่านเวทีสมัชชาฯ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ไปแล้ว แต่นำกลับมาเพื่อทบทวนและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนมติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
   นอกเหนือจากการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านๆ มาแล้ว ในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ยังมุ่งเน้นความสำคัญกับการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพในปีที่ผ่านมาทั้ง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2557 ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยนายเจษฎา มิ่งสมร ประธาน คจ.สช. ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 กล่าวว่า
 
   “ทั้ง 5 ระเบียบวาระข้างต้น เป็นประเด็นที่กำลังคุกคามสุขภาพคนไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำ ซึ่งนอกจากการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว เรายังมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ การให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน”
 
   โดยในวันสุดท้ายของการจัดงาน ยังมีเวทีสาธารณะ ‘หยุด! มองระบบสุขภาพ/สุขภาวะไทย’ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีอีกด้วย
 
   ทั้งนี้ ภายหลังเวทีสมัชชาฯ จบลง ระเบียบวาระที่ได้รับฉันทมติจะถูกเสนอให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน เพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการผลักดันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป
 
   “นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนไทย หากคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีจะกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ดังนั้น สุขภาพจึงเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญของการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต” นายเจษฎา กล่าวทิ้งท้าย
 

ท่านสามารถดูภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยกดที่นี่

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ
เอกสารแนบ