สู่ความสุขที่ยืนยาว...ธรรมนูญสุขภาพชาวอำเภอสูงเม่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     รอยยิ้มใสๆ ของชาว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา หลังผู้คนในชุมชนทั้ง 12 ตำบล ร่วมจิตร่วมใจกันยกร่าง ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ขึ้นมา และประกาศเป็นพันธะสัญญา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ธรรมนูญฉบับนี้เปรียบได้กับ แผนแม่บทด้านสุขภาพ ของพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและหัตถกรรมฝีมือ เช่น การแกะสลักไม้ ในทศวรรษที่ผ่านมา ความเป็นเมืองและชนบทมาใกล้กัน วิถีทุนนิยมเปลี่ยนชีวิตของคนสูงเม่นให้เริ่มเคร่งเครียด คำว่า ปัจจัยสี่ เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในที่สุดก็กลายเป็น ปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพ พฤติกรรมทั้งเรื่องการบริโภคอาหาร ขาดการออกกำลังกาย การขับขี่ยวดยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย และโรคภัยไข้เจ็บถามหา อาทิ มะเร็ง ความดันโลหิต และเบาหวาน มาเยี่ยมเยือนชาวบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (339)

รูปภาพ
เอกสารแนบ