วีดิทัศน์ รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปารถนา สุขภาพเราจะดีได้นั้นเกิดจากความเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางการ และทางใจ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพหลายอย่างรอบตัวเราบางเรื่องแก้ไขได้ด้วยตนเอง บางเรื่องต้องอาศัยคนรอบข้าง และบ้างเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้คนในสังคม ช่วยกันค้นคว้าหาสาเหตุ เสนอทางออก และร่วมทำบทบาทของตนเพื่อแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน ปัญหาสุขภาพไม่ใช่แค่
เรื่องเจ็บป่วยแต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม สังคม พฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
เช่น นโยบายเศรษกิจ ค่าครองชีพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชนจึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสานการทำงานของ องค์กรต่างๆ ภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ ภาคเอกชน
และ ภาคประชาสังคม ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ไกล้กัน

หมวดหมู่เนื้อหา