เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เน้นคุณภาพข้อเสนอ 6 ประเด็นนโยบาย ลดเสี่ยง เพิ่มสุขภาวะคนไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

คจ.สช.เดินหน้าเน้นคุณภาพข้อเสนอ 6 ระเบียบวาระสำคัญสู่นโยบายสาธารณะ มุ่งสกัดภัยคุกคามที่บั่นทอนสุขภาวะคนไทย ทั้งปัจจัยเสี่ยงเด็ก เยาวชนและครอบครัว, การแก้ปัญายาสเตอรอยด์, มะเร็งท่อน้ำดี และจัดทำแผนยุทศาสตร์สุขภาพโลก พร้อมนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปลายเดือน ธ.ค.นี้
 
   นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” จะมีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง 2.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย 3.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ 6.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดทำข้อเสนอทุกประเด็นผ่านการทำงานงานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการวิชาการ ที่มี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธาน
 
   “คจ.สช. จะนำร่างข้อเสนอนโยบายของระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดนี้ ส่งให้กับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศที่มีกว่า 2000 องค์กรภาคี ทั้งในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ทุกภาคีได้พิจารณาก่อนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และเตรียมพร้อมความเห็นจากรายกลุ่มองค์กรภาคี ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อไป”
 
   เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ยังมีไฮไลท์สำคัญ คือ ปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี, นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข, นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), น.ส.ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, น.ส.ละม้าย มานะการ เครือข่ายประสังคมชายแดนภาคใต้ รวมถึง Dr.Poonam Ketrapal Singh ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
   นอกจากนี้ ยังมีการมอบ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สมัชชาอวอร์ด) ประจำปี 2557 จำนวน 3 รางวัล 3 เครื่องมือ ให้แก่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด, ธรรมนูญระดับพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจในลานสมัชชา แบ่งเป็น 6 โซน อาทิ นิทรรศการกรณีศึกษาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาวะชาวนา สุขภาวะเด็กเร่ร่อน รวมถึงเวทีสาธารณะเรื่อง “การเดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” โดยเชิญตัวแทนจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) และสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) และยังเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อ “(ร่าง) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ด้วย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144

รูปภาพ