คน กทม.จับมือ สช.ทำพื้นที่นำร่อง ชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เขตกรุงเทพมหานคร (ศ.กทม.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 เรื่อง การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ : พื้นที่นำร่อง ย่านเมืองเก่าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนคร
 
   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่างๆ เข้าร่วม อาทิ อ.นิพนธ์ กลิ่นวิชิต อ.ภารณี สวัสดิรักษ์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตพระนคร สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักวัฒนธรรมฯ สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สถาปนิกชุมชน และผู้แทนจากชุมชนทั้ง 2 เขต
 
   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้น ดังนี้
1) ยินดีที่จะร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาย่านเมืองเก่า
ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตพระนคร โดยเห็นควรให้เชิญหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพิ่ม เช่น สำนักพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิชาการ เป็นต้น
2) เห็นชอบในการใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนจัดการตนเอง ตามแนวพระราชดำริ บวร บนพื้นที่สำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้น
3) ในเบื้องต้น เห็นควรให้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ส่วนคือ
3.1) ข้อมูลชุมชน เช่น สภาพทางกายภาพ อัตตลักษณืของชุมชน ลักษณะการอยู่อาศัย
3.2) ข้อมูลนโยบายและแผนงานการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 4 มิติ (สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ)
4) เห็นควรให้มีการตั้งเป็นคณะทำงานชุดเล็กเพื่อดำเนินงานในข้อ 3) เพื่อให้มีความก้าวหน้ามานำเสนอในการประชุมหารือในครั้งต่อไป
5) เสนอให้คำนึงถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้รับทราบ รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
6) เสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทั้ง 2 เขตพื้นที่
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ