TOR และราคากลาง ของงานจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์สานพลัง ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์สานพลัง ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ