สช.เดินหน้าแผนสุขภาพ 10 ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สช.เร่งขับเคลื่อนวางระบบสุขภาพใน10ปีข้างหน้า กำหนดแนวทางรับมือโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้อายุ หลังครม.เห็นชอบร่างธรรมนูญสุขภาพ พลเดชระบุเป็นพิมพ์เขียวระบบสุขภาพของประเทศ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่ว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (457)

รูปภาพ
เอกสารแนบ