นายธนรรณพ สมชัยยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายธนรรณพ สมชัยยา

กรรมการ คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ