นายอนุทิน ชาญวีรกูล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประธานกรรมการ - คสช.

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
13(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ติดต่อ

ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

หรือ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000