Palliative care | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คนไทยยอมรับ “การตายดี” มากขึ้น ย้ำแพทย์ต้องเคารพบนพื้นฐานการตัดสินใจของผู้ป่วย

สช. เปิดวงแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงาน Palliative care และ Living will จาก 7 พื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ พบปัจจัยความสำเร็จเริ่มจากความเข้าใจของบุคลากร การสื่อสารให้ผู้ป่วยรับรู้ถึงสถานการณ์ของโรค

Subscribe to Palliative care