YEEP | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

10 นโยบาย ‘เยาวชน’ แก้ปัญหา ‘สุขภาวะสิ่งแวดล้อม’ บทบาทการมีส่วนร่วมในเวที ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’

Youth Engagement for Environmental Policy


10 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพืการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมทียั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 ถูกนำเสนอโดยเยาวชน นิสิต นักศึกษา จำนวน 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในโครงการ “Youth Engagement for Environmental Policy” หรือ YEEP!

Subscribe to YEEP