ปัญหาฝุ่นละออง, PM 2.5, ฝุ่นจิ๋ว, วิกฤตฝุ่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567

เมื่อวาน (19 ม.ค 67) การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น “การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  แบบมีส่วนร่วม จ. แม่ฮ่องสอน ปี 2567 @ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  มี นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ ประธานคณะทำงาน 4PW แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ 
พร้อมนี้รองฯ อภิชาติ 
 

‘เอกชน-ประชาสังคม’ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ใช้กลไกสมัชชาสุขภาพฯ สร้างนโยบายสาธารณะ

   “สช.-สสส.” จัดเวทีระดมข้อเสนอ ดึงภาคีภาคเอกชน-ประชาสังคม ร่วมให้ข้อคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา “ฝุ่นละออง PM2.5” ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พร้อมรวบรวมเป็นร่างมติฯ ภายในเดือน ส.ค.นี้ หวังสานพลังแนวราบสู่บทบาทช่วยลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
 

Subscribe to ปัญหาฝุ่นละออง, PM 2.5, ฝุ่นจิ๋ว, วิกฤตฝุ่น