2564 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มภาคียุทธศาสตร์-เจ้าภาพหลัก ต่อ “ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” ร่วมวางกรอบการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศในอีก 5 ปี เป็นเครื่องมือนำไปใช้ประโยชน์-ขับเคลื่อนของทุกฝ่ายได้จริง พร้อมรับฟังความเห็นต่อเนื่องอีก 3 เวที ก่อนนำเข้าเวที “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” วันที่ 25 เม.ย.นี้ เพื่อสร้างพันธสัญญาขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

นโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.

สช. ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์, กขป.เขตพื้นที่ 3, สาธารณสุขนครสวรรค์, และ สปสช เขต 3 จัดเสวนานโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่

Subscribe to 2564