มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Standard operation procedures : SOP) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

       สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กรมการแพทย์ กรมอนามัย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และกลุ่ม Peaceful death ได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai Standard Advance Care Plan Form) และ แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Standard operation procedures : SOP) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลและประชาชนทั่วไป และใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบแนวทางการจัดทำแผนการดูแลล่วงหน้าของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ในการนี้ สช. จึงขอเรียนเชิญท่านให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารดังกล่าว ผ่านระบบGoogle form โดยท่านสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

แบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย  แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ
พิสิษฐ์  ศรีอัคคโภคิน 06-3256-4154