สมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 12 จากสมัชชา สู่แผนพัฒนาพังงาแห่งความสุข และก้าวสู่การกระจายอำนาจ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

12 มิถุนายน 2567 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ในฐานะเครือข่ายสมัชชาจังหวัดพังงาและเลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มูลนิธิชุมชนไท หอการค้าจังหวัดพังงา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดพังงา จัดงาน “สมัชชาพังงาแห่งความสุข" ครั้งที่ 12 ” ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ วิชาการ ประชาสังม กว่า 600 คน 

 

2

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ (1)เกิดพื้นที่กลางของเครือข่ายองค์กรชุมชนในการยกระดับรูปธรรม และข้อเสนอระดับพื้นที่ สู่การจัดทำแผนและนโยบายระดับจังหวัด 
(2)เกิดความร่วมมือของภาคีพัฒนา ภาคีภาครัฐ ภาคีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการยกระดับ และขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุขไปในทิศทางเดียวกัน 
(3)เกิดแผนการพัฒนาจังหวัดที่มาจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนงานโครงการ และนโยบายขับเคลื่อนพลังงานแห่งความสุข ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐนำไปปรับใช้ได้

 

3

 

เวทีเสวนา “แผนพัฒนาพังงาแห่งความสุข สู่การกระจายอำนาจ” โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเสวนากับ นายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รศ.ดร.ธนพร ศรียามูล กรรมการกระจายอำนาจ นายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ และนายไมตรี จงไกรจักร์ นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 

 

3

 

สช. ต่อการนำไปสู่พังงาแห่งความสุข โดย สช. มีเครื่องมือตาม พรบ. สุขภาพ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อีกทั้งมีกลไกทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และสามารถทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่ “พังงาแห่งความสุข” ได้  นพ.สุเทพ กล่าว

 

ด้านนางชาตรี มูลสาร ผู้แทนสมัชชาพังงาแห่งความสุขได้สรุปผลการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข ที่ผ่านมา เช่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเป็นธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา/เครือข่ายองค์กรชุมชนชน และภาคีเครือข่ายภาครัฐในการร่วมมือแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงาทั้งระบบ มีพื้นที่นำร่องในการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ โดยโครงการบ้านพอเพียงจำนวน 163 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 พื้นที่ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการฟื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งที่เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการหาหรือการแก้ปัญหาร่วมกัน ตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับชาติจัดทำแผนการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งประเทศ 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม ฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา บรรจุอยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา ของ พมจ. พังงา เป็นต้น

 

4

 

จากนั้นมีพิธีเปิดงาน โดย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งท่านให้ความสนใจและพร้อมร่วมขับเคลื่อน “พังงาแห่งความสุข”  พร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายงดเหล้า ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมนูญงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงชุมชนไทรทอง ที่ สช. ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา

 

55

 

รูปภาพ