สมัชชาอีสาน 20 จว.-ภาคียุทธศาสตร์ ร่วมย้ำเป้าหมายบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายระดับภูมิภาค | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานนี้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาระดับพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 , สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (สำนักงานพื้นที่), สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส., #เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 20 จังหวัด และกขป.เขตพื้นที่ 7-10 เข้าร่วม

พร้อมด้วย ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก,นายสุทธินันท์ บุญมี,นางนิสิต ศักยพันธ์,นายชลธิษ จันทร์สิงห์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ให้เกียรติเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน

 

2

 

นพ.สุเทพ เพชรมาก #เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวทักทายภาคียุทธศาสตร์ที่ร่วมสานพลังและบูรณาการทั้งงาน ทรัพยากร คน ก่อเกิดพลังและสร้างนวัตกรรรมด้านนโยบายใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยมองประชาชนในพื้นที่ เป็นเป้าหมายสำคัญ

จากนั้น #สมัชชาอีสาน ระดมความคิดเห็น สำรวจต้นทุนและแลกเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ ด้วยโจทย์ความคาดหวัง การสร้างพื้นที่กลาง และภาพฝันสุขภาวะคนอีสาน

 

7

“พบว่าภาคอีสานมีต้นทุนการพัฒนานโยบายฯ ที่หลากหลายประเด็น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่ เกิดความเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานและกลไกในพื้นที่ เช่น พชอ. พชต. เกิดรูปธรรม/ บรรจุเป็นแผนของจังหวัดหรือท้องถิ่น เกิดพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการทรัพยากร การสร้างความร่วมมือกับอปท. และหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ เช่น สสส. สปสช. สธ. มท. พอช. พมจ. สถาบันพระปกเกล้า สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ เกิด “พื้นที่กลาง” ในการแลกเปลี่ยนระบบข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกิด “พื้นที่แห่งความปลอดภัย” ในการนำเสนอประเด็นต่างๆทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่นำไปสู่ “อยู่ดี มีแฮง ม่วนชื่น” “การปกป้องพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ” “ความสมดุลสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน” “ลดความเหลื่อมล้า” และผลักดันให้เกิดนโยบายที่กินได้

Image removed.ในวันที่สอง “เวทีเสวนาบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะสู่สุขภาวะคนอีสาน ล้อมวงแลกเปลี่ยน ข้อเสนอการทำงานร่วมและการหนุนเสริมการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยมี ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คสช.,นายมนตรี ดีมานพ ผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นางสาวสุวิมล มีแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (พื้นที่) พอช., นายวีระศักดิ์ ชนะมาร ผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัด สปสช.เขต 7 ขอนแก่น, นางสาวโศภิษฐ์ ขันแข็ง ผู้ช่วยผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์

3

 

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คสช.กล่าวย้ำถึงเส้นทางการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ “อีสานไม่แผ่ว” เพราะเกิดการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ภายใต้ พรบ.สุขภาพฯ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกท่านตระหนัก มีจิตสาธารณะที่จะสร้างนโยบายสาธารณะจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา

Image removed.นายมนตรี ดีมานพ ผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่าแนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อหนุนเสริมการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดในปัจจุบัน ได้เกิดช่องทางที่เปิดกว้างให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมกลไกทั้งในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) และในระดับนโยบาย (ภาค/ชาติ) ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่ มีการวางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ 20 ปี และกำหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) ให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ว่าจะต้องทำเรื่องอะไรเป็นประเด็นหลักของภาคอีสานและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

 

5

 

ก่อนปิดการประชุม นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ #รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายจารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ กล่าวขอบคุณและสรุปทิศทางการบูรณาการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ทึีสามารถขยายแนวทางการมีส่วนร่วมไปสู่หน่วยงานภายนอกกลุ่มประเด็นสุขภาพ ขณะเดียวกันสมัชชา 20 จังหวัดอีสาน ก็ได้เห็นภาพการหนุนเสริมของหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงกับปัญหาของพื้นที่และประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น

 

6

 

รูปภาพ