3.8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพ 3.8 เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload