8.2 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 16 May 2023

      มติ 8.2 ทบทวนมติการจัดการปัญหาหมอกควัน เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ วันที่ 22 มกราคม 2559  มีมติเห็นชอบมติ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload