ปลุกพลังฟังเสียงประชาชนคนนครสวรรค์ “ทุกข์ของคนนครสวรค์” ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ต่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้ (24 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระครูนิภาธรรมวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับเครือข่าย สภาองค์กรชุมชน สภาผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ P-NET สมัชชาจังหวัดนครสวรรค์ กขป. พื้นที่ 3 คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.) นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์และภาคีหน่วยงานในจังหวัด ร่วมจัดเวทีฟังเสียงประชาชนคนนครสวรรค์  เพื่อฟัง“ทุกข์ของคนนครสวรรค์” และร่วมหาทางออก 
 

ฟังเสียงประชาชน


การจัดเวทีครั้งนี้เป็นเวทีสะท้อนทุกข์ของคนนครสวรรค์ ต่อที่ประชุมและพรรคการเมือง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120 คน  และมีผู้สมัคร สส. จากพรรคการเมืองที่เข้าร่วมจำนวน 5 พรรค ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคไทยเป็นหนึ่ง และพรรครวมไทยสร้างชาติ
เปิดงานด้วยการนำเสนอข้อมูล ประเทศไทย เป็นอยู่คือ และสุข-ทุกข์คนภาคเหนือ และข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง 4 มิติ โดยตัวแทนจาก หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ในมิติเศรษฐกิจ 
 

นครสวรรค์


ตัวแทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ในมิติสิ่งแวดล้อม ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ในมิติสังคม และตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในมิติสุขภาพ  และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวในภาพรวม และการสร้างหลักประกันรายได้เมื่อเช้าสู่สังคมสูงวัย จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยใน 4 มิติ เพื่อค้นหาทุกข์ของคนนครสวรรค์ รวมทั้งข้อเสนอที่ควรมีต่อพรรคการเมือง มีข้อเสนอ เช่น
 

เสียงประชาชน


มิติด้านสุขภาพ ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม ทั่วถึง ข้อเสนอให้ไม่แยกสิทธิ์ด้านสุขภาพ ประกาศนโยบายให้นครสวรรค์เป็นเมืองรอบรู้ด้านสุขภาพ
 

ด้านสุขภาพ


มิติเศรษฐกิจ  ปัญหาความยากจน เป็นหนี้ การทำเกษครที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีข้อเสนอ เช่น การแปลงที่ดิน สปก. เป็นโฉนด , การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และแหล่งทุน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาบึงบรเพ็ดอย่างเป็นระบบ
 

คนนครสวรรค์

 
มิติสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การจัดการแหล่งน้ำ มีข้อเสนอให้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ
มิติสังคม ปัญหาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม  ข้อเสนอ ให้มีการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การลดการใช้ความรุนแรง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ฯ เป็นต้น 
 

เสียงประชาชนคนนครสวรรค์


ซึ่งพรรคการเมืองได้ร่วมฟังช้อเสนอจากภาคประชาชนในแต่ละมิติ ได้แนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของพรรค พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดเวที “สภาพลเมือง” ต่อไป อย่างต่อเนื่อง
 

พรรคการเมือง 

รูปภาพ
ทุกข์ของคนนครสวรค์