15.2 การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 10 March 2023

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 มีฉันทมติ ในมติการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน(Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิด โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งต่อมาการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566  มีมติรับทราบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload