แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุขฯ ตาม มาตรา 12 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก