มาตรา 9 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าวผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้”

กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (กสส.) มีการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและให้การยินยอมก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัยของประชาชน โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและดำเนินการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ในพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)