มาตรา 7  | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”


กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (กสส.) มีการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ เพื่อคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพทั้งในระดับนโยบาย การจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติ และการสื่อสารสังคม อาทิ

  • เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ต่อมาได้รับการประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 จนนำไปสู่การมีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 88 ง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • หารือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการวางแนวปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)