Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบสุขภาพของไทยเป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีคำตอบ

          พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ได้ปิดม่านลงไปแล้วอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางการมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดงาน โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากหน่วย องค์กร และผู้แทนของกลุ่มประชาชนต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 3 พันคน ได้ให้ฉันทมติใน 3 ระเบียบวาระ พร้อมกับ “ให้ถ้อยแถลง เป็นพันธะสัญญา” ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ให้เกิดรูปธรรมอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 พร้อมเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วงถกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2565 เห็นชอบ 3 มติสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 14 “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อม-การคุ้มครองกลุ่มประชากรเฉพาะ-การจัดการสื่อสาร” พร้อมเดินหน้าเสนอ ครม. พิจารณา-มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง สช. เป็น 1 ใน 35 หน่วยงาน

องค์กรคุณธรรม


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง    พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่ง สช. เป็น  1 ใน 35 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19

สช.จัดเสวนามองการเปิดเมืองกับ “เศรษฐกิจฐานราก” ทิศทางฟื้นฟูหลังโควิด-19 วงถกชี้ความสำคัญ “หาบเร่-แผงลอย” องค์ประกอบของเมืองที่มีชีวิต-ผู้คนมีงานทำ ย้ำความสำคัญการมองภาพอนาคต ปรับตัวกับวิถีใหม่ ใช้การจัดการเชิงพื้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ กทม.

มิติใหม่ ที่เกิดขึ้นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

   สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ขณะนี้ทั่วโลกและไทยกำลังจับตากับโควิด-19 กลายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron) อย่างใกล้ชิด โดย องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่โอไมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในโลกแทน “เดลต้า” เพราะมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าแม้จะติดต่อได้เร็วแต่อาการอาจไม่ดุหรือไม่ทำให้ป่วยหนักและสูญเสียชีวิตมากนัก จึงทำให้ประชาคมโลกมีทั้งความวิตกว่าจะเป็นเหตุระบาดใหญ่อีกระลอกและความหวังว่าจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปกติ

ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ปิดม่านลงอย่างชื่นมื่นหลังได้ฉันทมติ 3 ระเบียบ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ “ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ” ประธาน คจ.สช. คนใหม่ เป็นแม่ทัพจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 15-16 พร้อมประกาศวาระสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565-2566