Grid posts | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขีดเส้น 2 ปี สร้างกติกา '50 เขต กทม.' คาดปี 69 ปั้นธรรมนูญฯ ครบทุกพื้นที่ หวังเป็นไกด์ไลน์ใช้งบ กปท. สร้างสุขภาวะ

 

1

 

สช. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมเดินหน้ากระบวนการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต” เพิ่มเติมในอีก 28 เขตของ กทม. เพื่อให้ครบ 50 เขตตามแผนภายในปี 2569 หวังเป็นกรอบทิศทางการใช้เงินจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ” ที่ค้างท่อกว่า 1.6 พันล้านบาท มาใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะ สร้างการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่