ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เห็นพ้อง ‘สิทธิปฏิเสธการรักษา’ หมอทำได้ตาม ม.12 เร่งสร้างแนวปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะท้าย

   นักกฎหมายยืนยันการทำตามเจตนาของผู้ป่วยระยะท้ายตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับความคุ้มครอง แต่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับสังคม ด้านแพทย์เห็นว่าเป็นการยุติความทรมานของผู้ป่วย แนะควรสร้างระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แนวทางปฏิบัติ และเสริมศักยภาพทีมแพทย์
 

วางพิมพ์เขียว Hospice ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เชื่อมโรงพยาบาล-บ้าน สร้างคุณภาพชีวิตก่อนตาย

   ทุกภาคส่วนจับมือเดินหน้าผลักดันแนวทางสร้างศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต (Hospice) โดย มธ. พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ขณะที่ รพ.รามาฯ เตรียมสร้าง End of life ward รองรับการตายดีในโรงพยาบาล
 
   เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ มีการจัดเสวนา “Hospice กับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล” โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ใน งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๑๙ (19th HA National Forum) ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
 

มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีธรรมชาติ

     มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ เน้นดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)กล่าวว่า จากสถิติผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ เนื่องด้วยโรคภัยไข้เจ็บ การประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพใ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แพทย์มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมรักษ์

     ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เลขานุการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยถึงการจัดตั้ง "ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์" รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์จะอยู่ในรูปแบบกึ่งบ้านกึ่ง โรงพยาบาล เป็นศูนย์บำบัดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านและโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการบรรเทาทุกข์ของญาติ ตลอดจนสร้างความ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

มธ.ผุด ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

     ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. แถลงข่าวเตรียมเปิด "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบ ประคับประคอง" เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กรมการแพทย์เร่งพัฒนา'การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง'ทั่วประเทศ

     ...กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน รองรับเออีซี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด