สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ร่างแผนปฏิบัติการฯ สานพลัง ปกป้องเด็กไทยจากสื่อออนไลน์

   “คณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ” ที่มี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก เป็นประธาน ถือเป็นฟันเฟืองและกลไกการทำงาน ภายใต้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม และสุขภาวะ
 
   เป้าหมายขับเคลื่อน ๒ มติ ได้แก่ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ เรื่อง “ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว” และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชม. : กรณีเด็กไทยกับไอที” ให้มีความต่อเนื่อง
 

สานพลังท้องถิ่น สร้างพื้นที่ตัวอย่าง ขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ลดอุบัติเหตุทางถนน

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่มี รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน ได้แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบให้ นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๕ คน และที่ปรึกษาอีก ๕ คน
 

งานจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ 13/05/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างพิมพ์หนังสือรวมมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 – ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

‘นพ.ศุภกิจ’นำทีม คจ.สช.ชุดใหม่ ยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9

   ถือว่าได้เป็นครั้งแรก...สำหรับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คจ.สช.ชุดใหม่ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันอย่างคึกคัก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 
   โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ในฐานะประธาน คจ.สช.คนล่าสุด พร้อมด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการทั้งจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

สสจ.กาญจนบุรีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี

     สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ สมบรูณ์โต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สถานีพัฒนาสังคม: การควบคุมการใช้อินเตอร์เนตและการเล่นเกมของเด็ก

     ...หัวหน้าศูนย์วิจัยมาให้ข้อมูลแนวทางการให้ความคุ้มครองการสร้างเสริมความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อินเตอร์เนตและการเล่นเกมของเด็ก ข้อมูลจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ การจัดการสภาพแวดล้อมตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง “กรณีเด็กกับไอที” มีดังนี้ ๑.ปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพี...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สุขสาธารณะ: มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8

     "จิตสาธารณะ...ชนะเสมอ" ประโยคๆนึง ที่ผมคิดว่าสะท้อนคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละทุกอย่าง อุทิศ ทั้งแรงกาย เวลา และความสามารถ มาสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดีๆให้พวกเรา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สมัชชาสุขภาพ ปี 58 ผลักดัน 5 นโยบายรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร มีระเบียบวาระที่พิจารณากัน 5 เรื่อง คือ 1. วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ, สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา, ระบบสุขภาพเขต...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สมัชชาสุขภาพปี 58 คลอด 5 ฉันทมติรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 คลอดมติ 5 เรื่อง วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา สุขภาวะชาวนา ระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง การลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และการจัดการปัญหาหมอกควัน เน้นกระบวนการขับเคลื่อนมติและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
 

หน้า