ปฏิรูประบบสุขภาพ

นักวิชาการแนะจัดการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ ลดเหลื่อมล้ำ ๓ กองทุน

   สช. จับมือมหาวิทยาลัยนเรศวรและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีวิชาการปฎิรูปการเงินการคลังเพื่อสุขภาพคนไทย ชี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคือภาระงบประมาณและการยกระดับหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบให้เท่าเทียมกัน พร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยซึ่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ขณะที่นักวิชาการจากออสเตรเลียย้ำต้องกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่จะช่วยตอบสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด พร้อมชื่นชมประเทศไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
 

ตระกูลส.ลุยปฏิรูปสุขภาพ

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพ(7 ส.)ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข(สธ.)คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยต่างมีเป้าหมายมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชูไทยเป็นต้นแบบสุขภาวะอาเซียน

     อาเซียนทึ่งสสส.ต้นแบบดูแลสุขภาวะ 7 ประเทศเข้าร่วมประชุมผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบที่มีกองทุน สสส.ดูแลสุขภาวะประชาชน กรุงเทพฯ * รองนายกฯ "ณรงค์" ประกาศ สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 7 ประเทศเตรียมวางกลไกการเงินการคลังตามรอย สู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่คุกคามชีวิตคนภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกปีละ 8 ล้านคน WHOSEARO ชื่นชม ไทยมีระ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอ3แนวทางปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขต กทม. และทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.ผุด3รูปแบบอภิบาลระบบสุขภาพชูกก.นโยบายหารูปแบบถก19ก.พ.

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขตและ กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบคณะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รมว.สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบการสาธารณสุข วางกรอบ4บวก4สู่การปฏิบัติ

     ...สกล กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน 25 ปีข้างหน้าหรือพ.ศ.2583 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็น ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องดูแลใกล้ชิดกว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสถานะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

คณะกก.นโยบายสุขภาพระดับชาติ กับทิศทางปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย

     ...วารุณี สิทธิรังสรรค์ warunee11@yahoo.com บ้านเรามักทำอะไรสวนทาง อย่างเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ มักไปมุ่งมาตรการที่รู้อยู่แล้วว่าได้ผลน้อย แต่ลงทุนมาก เช่น การรณรงค์ การจัดอีเวนต์ต่างๆ คนในแวดวงสุขภาพเรียกว่า Do-know gap ซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศรวยน้อยไม่ควรทำ แต่เราทำ ขณะที่ Know-do gap ซึ่งเป็นมาตรการที่รู้แน่นอนว่าทำได้ผล แต่ไม่ทำ อย่างการทำงานไม่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางให้ชัดเจนในระดับประเท...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนเสริมเติมกัน

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายสุขภาพ (Health) ว่าเป็นเรื่องสุขภาวะ 4 มิติ ทั้ง กาย ใจ ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม สอดคล้องความเป็นจริงที่ว่าเรื่องสุขภาพ มิใช่แค่เรื่องมดหมอ หยูกยา การแพทย์และการสาธารณสุข (Public Health) เท่านั้น
 
   นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีกลไกและเครื่องมือที่เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ซึ่งกว้างกว่าเรื่องนโยบายด้านสาธารณสุข (Public Health Policy) ที่มีกระทรวงสาธาณสุขดูแลเป็นหลักอยู่แล้ว
 

สุขภาพในกรอบแนวคิดใหม่

   ถ้ามองด้วยกรอบความคิดเดิม สุขภาพมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องมดหมอ หยูกยา การป่วยไข้และการรักษาพยาบาล การสาธารณสุข สุขศึกษา การฉีดวัคซีน การจัดการงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นอาทิ
 
   เป็นกรอบคิดที่มองเรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับวิทยาการด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) เป็นหลัก แต่ในความจริง สุขภาพเป็นผลรวมของการพัฒนาทั้งปวง ทุกระบบ ทุกเรื่อง ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น เรียกภาษาวิชาการว่าปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health)
 

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้ง ๑๖ ทีม วางแผนกำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า

   คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้ง ๑๖ คณะทำงาน จับมือศึกษา จัดทำข้อเสนอทางนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถรับมือสถานการณ์อนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และลักษณะโรค ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า
 

หน้า