ข่าวตัด

เตรียมนำ'พิมพ์เขียว'ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพฯฉบับทบทวนเสนอรัฐบาล

     ...อีก 10 ปีข้างหน้า "ปัญหาสุขภาพ" จะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวางแผนแม่บทรับมือตั้งแต่วันนี้ อาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพในภายหลัง ขณะนี้ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมาหลากหลายรูปแบบ/เวที ถือเป็นการ "ปรับปรุง" เนื้อหาจากฉบับแรกคือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หวั่นTPPกระทบ'ระบบสุขภาพ' สวนทางผลศึกษาปัญญาภิวัฒน์

     ...กับอินโดนีเซีย นายทัฬห ปึงเจริญกุล ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เปิดเผยว่า สถาบันปัญญาภิวัฒน์ไม่ได้มาขอรับฟังความเห็นจากสมาคม ทำให้กังวลว่า การเข้า TPP จะส่งผลกระทบ ต่อผู้ผลิตยาไทยไม่สามารถผลิตยาชื่อสามัญได้ เพราะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลยา Data Exclusivity ของยาที่มีสิทธิบัตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาจากทางสหรัฐ และสหภาพยุโรป และมีผลให้รัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณสาธารณสุขสูงขึ้น แต่หาก...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีจับมือ สปสช.จัดระบบยาต้านพิษ 5 ปี ช่วยลดอัตราย ประหยัดงบ

     ...ต้องบริหารจัดการที่ส่วนกลางเท่านั้น ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างศูนย์พิษวิทยาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดระบบการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศว่า ยาต้านพิษนอกจากเป็นกลุ่มยาที่มีปริมาณการใช้ที่น้อยแล้ว ยังเป็นกลุ่มยาที่ไม่ทำกำไร ส่งผลให้บริษัทยาส่วนใหญ่ไม่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

คณะกก.นโยบายสุขภาพระดับชาติ กับทิศทางปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย

     ...วารุณี สิทธิรังสรรค์ warunee11@yahoo.com บ้านเรามักทำอะไรสวนทาง อย่างเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ มักไปมุ่งมาตรการที่รู้อยู่แล้วว่าได้ผลน้อย แต่ลงทุนมาก เช่น การรณรงค์ การจัดอีเวนต์ต่างๆ คนในแวดวงสุขภาพเรียกว่า Do-know gap ซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศรวยน้อยไม่ควรทำ แต่เราทำ ขณะที่ Know-do gap ซึ่งเป็นมาตรการที่รู้แน่นอนว่าทำได้ผล แต่ไม่ทำ อย่างการทำงานไม่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางให้ชัดเจนในระดับประเท...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กรมการแพทย์เร่งพัฒนา'การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง'ทั่วประเทศ

     ...กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน รองรับเออีซี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

พิมพ์เขียวสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2559

     ...การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องจาก ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมแกนทำงานยกร่างข้อมูล วิชาการ รวมกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมประชุ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ชัวร์ ก่อน แชร์

     ...โลกยุคไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากเข้าสู่สังคมออนไลน์วันละหลายชั่วโมง ผ่านเครื่องมือสื่อสาร (สมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต) สารพัดแอปพลิเคชัน (เฟซบุ๊ก ทวิต-เตอร์ ไลน์) ซึ่งมีบางคนเอาจริงเอาจังกับการ ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า “สื่อสังคม” หรือ “โซเชียลมีเดีย(social media)” เหล่านี้ ถ้าใช้เป็น ถูกที่ถูกทาง ก็เกิดประโยชน์มหาศาล...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอ็นจีโอฮือต้านพ.ร.บ.สิทธิบัตรโวยเอื้อต่างชาติ

     ...ทีพีพีเอื้อต่างชาติ ตบตา ครม.-สนช. เมินเสียงภาคประชาชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม เวลา 13.00 น. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่าย ผู้ป่วย ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพและการเข้าถึงยา ประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคัดค้านการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สิทธิบัตร ก่อนการประ ชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการแก้ ไข...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุเร่งจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ

     ...ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) จัดระบบการดูแล ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลให้ ความสำคัญการดูแลผู้สูงอายุ ได้อนุมัติ งบประมาณ 600 ล้านบาท มีเป้าหมายดำเนินการใน 1,092 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อ ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 100,000 คน สำหรับภาคตะวันออกเฉียง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า